Stadgar

Stadgar för IFAS/intresseföreningen för migranters hälso- och sjukvård samt tandvård

§1. Föreningens verksamhetsområde

 

Föreningen IFAS/intresseföreningen för migranters hälso- och sjukvård samt tandvård är en intresseförening för personal samt organisationer som arbetar med sjukvård/tandvård för migranter oavsett driftsform.


Med migranter avses alla kategorier av asylsökande, nyanlända, kvotflyktingar samt tillståndslösa som befinner sig i Sverige.

 

Vid årsmötet (2011-10-21) beslutades att föreningen även skall verka för Hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som nyligen fått PUT – permanent uppehållstillstånd och de som omfattas av etableringsreformen.

 

Föreningen ordnar årliga konferensdagar där även icke medlemmar och organisationer är välkomna.

 

§2. Föreningens uppgift

 

-att verka för en kvalitativt högtstående hälso- och sjuk- och tandvård för migranter utifrån gällande författningar

 

-att tydliggöra att arbetet med migranter är kvalificerat med krav på speciell kompetens.

 

-att verka för vidgad och fördjupad yrkeskunskap.

 

-att samla medlemmarna till fortbildning och utbyte av erfarenheter.

 

-att verka för fortlöpande kontakter med berörda myndigheter.

 

-att verka för en samordning av hälso- , sjukvården och tandvården för migranter i landet.

 

§3. Medlemskap

 

Medlemskap kan erhållas av person eller organisation som är intresserad av hälso-, sjuk- och tandvårdsfrågor för migranter, oavsett yrkeskategori.

 

Medlemskap upphör, förutom när medlem så begär, om medlemsavgiften ej har erlagts under ett år.

 

§4. Föreningsavgifter

 

Medlemsavgiften bestäms för varje år av årsmötet.

 

 

 

 

§5. Styrelsen

 

Stadgeändring angående val till styrelse togs vid årsmötet 031023.

Föreningens styrelse består av ordförande samt de antal övriga styrelseledamöter som årsmötet bestämmer.

 

Styrelsens ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för tre år.

 

§6.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Styrelsen är beslutande då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

 

§7.

Föreningens räkenskaper skall föras per verksamhetsår 1 september - 31 augusti.

 

Räkenskaper jämte dithörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall för granskning överlämnas till de utsedda revisorerna.

 

§8.

Firmatecknare väljs inom styrelsen.

 

§9. Revision

 

Styrelsens verksamhet och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer.

 

Revisorerna väljs för ett år.

 

§ 10. Föreningssammanträden

 

Årsmötet hålls en gång om året på dag som styrelsen bestämmer. I övrigt äger styrelse rätt att sammankalla medlemmar till andra föreningssammanträden när den så finner lämpligt.

 

§11.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två personer som jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet.

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna året jämte revisorernas berättelse.

 

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.

 

Val av ordförande samt övriga ledamöter.

 

Val av revisorer.

 

Val av valberedning.

 

Fastställande av årsavgift.

 

Övriga frågor.

 

§12.

 

Skriftlig kallelse till föreningens årsmöte skall utsändas till medlemmarna minst 14 dagar före årsmötet.

 

§13. Stadgeändring

 

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

Förslag om stadgeändring skall av medlem eller grupp av medlemmar framläggas som motion till årsmötet.

 

Väcker styrelsen förslag om ändring av föreningens stadgar skall förslaget tillställas medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

 

§14. Föreningens upplösning

 

Vid upplösning av föreningen beslutar föreningsmötet vad som skall ske med föreningens tillgångar.